Najviac požiarov za trištvrte roka 2018 vzniklo v Košickom kraji

Za trištvrte roka 2018 vzniklo na území Slovenskej republiky 6 908 požiarov a škody nimi spôsobené sú vo výške 31 768 130 €. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka došlo k poklesu počtu požiarov o 1 897 prípadov (pokles o 21,5 %), naopak škody boli vyššie o 5 778 690 € (nárast o 22 %). Pri týchto požiaroch bolo usmrtených 24 osôb a zranených 127 osôb, pričom tieto hodnoty predstavujú oproti rovnakému obdobiu minulého roka pokles, a to v počte usmrtených o 43 % a v počte zranených o 25 %. Z celkového počtu usmrtených osôb bolo 11 vo vekovej kategórii od 15 do 60 rokov a 13 prekročilo vekovú hranicu 60 rokov. Najviac zranených (68 %) bolo vo veku od 15 do 60 rokov, takmer štvrtina z celkového počtu zranených boli osoby staršie ako 60 rokov, zranených bolo tiež 7 detí.

Z hľadiska územnosprávneho členenia bolo najviac požiarov zaznamenaných v Košickom kraji (1 443) a najvyššie materiálne škody spôsobili požiare v Trnavskom kraji (12 100 770 €). Najmenej požiarov (580) a taktiež najnižšie priame škody (1 601 740 €) vznikli v Trenčianskom kraji.

Zo štatistických údajov o požiarovosti za deväť mesiacov tohto roka vyplýva, že najviac požiarov vzniklo v mesiaci apríl (1 254). Najčastejšie horelo v nedeľu (1 028 požiarov), najmenej v piatok (925 požiarov). Z hľadiska času vzniku najviac požiarov vzniklo v časovom intervale od 15. do 16. hodiny (498) a medzi 17. až 18. hodinou (494).
Z hľadiska príčin vzniku požiarov takmer polovica všetkých požiarov za trištvrte roka 2018 vznikla následkom nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb – 3 308 požiarov, pričom je to pokles o 1 384 požiarov oproti vlaňajšku. Z toho najviac požiarov vzniklo v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov (887). Prevádzkovo-technické poruchy zapríčinili vznik 1 046 požiarov (o 52 menej ako v rovnakom období minulého roka), úmyselne bolo zapálených 889 požiarov (o 169 menej ako minulý rok).
Celkovú bilanciu požiarovosti za trištvrte roka 2018 z hľadiska odvetví ekonomických činnosti najviac ovplyvnilo bytové hospodárstvo. V tomto odvetví vzniklo 1 323 požiarov s výškou škody 6 162 740 € a na celkovom počte usmrtených a zranených osôb sa toto odvetvie podieľalo až troma štvrtinami. Ďalšími odvetviami s najvýznamnejším výskytom požiarov bolo nakladanie s odpadom (1 247 požiarov, výška škody 166 675 €, 4 zranené osoby), cestná doprava (740 požiarov, výška škody 4 634 690 €, 1 usmrtený a 7 zranených) a poľnohospodárstvo (651 požiarov, výška škody 938 375 €, 1 zranený).
Najpočetnejšiu skupinu vyhodnocovanú podľa priestoru vzniku tvoria požiare, ku ktorým došlo v prírodnom prostredí. Za hodnotené obdobie trištvrte roka vzniklo v tejto kategórii 4 861 požiarov, čo je o 1 638 menej ako vlani. Pri týchto požiaroch boli dve osoby usmrtené a 14 bolo zranených. Najpočetnejšiu skupinu v tom tvoria požiare trávnatých porastov a úhorov (1 138 požiarov).
V budovách pre trvalé bývanie vzniklo 1 158 požiarov s priamou škodou 4 953 035 €, 16 osôb bolo usmrtených a 92 zranených. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka došlo k poklesu počtu požiarov o 190 prípadov a škody boli nižšie o 123 230 €. Bilanciu požiarovosti v tejto skupine ovplyvnili najmä požiare rodinných domov a v budovách bytového fondu. V rodinných domoch evidujeme vznik 734 požiarov, ktoré spôsobili priamu škodu 3 795 880 €, 13 osôb bolo usmrtených a 49 zranených. V bytových domoch vzniklo 388 požiarov so škodou 1 094 545 €, 3 osoby boli usmrtené a 42 bolo zranených.
V budovách pre spoločné ubytovanie a rekreáciu bolo zaevidovaných 79 požiarov, ktoré spôsobili škodu 1 264 570 €, tri osoby utrpeli zranenia. V počte požiarov oproti minulému roku ide o pokles o 28 požiarov, výška škody klesla o 346 550 €, taktiež klesol počet usmrtených a zranených osôb (v oboch prípadoch o 4 osoby).
Vo výrobných budovách vzniklo 109 požiarov a škody boli najvyššie vo všetkých sledovaných kategóriách priestorov vzniku požiarov, pričom dosiahli až 13 551 690 €. Najvyšší podiel na výške škody mal požiar zo dňa 1. 6. 2018 vo výrobnej hale prevádzky na výrobu pečiva v Dunajskej Strede, ktorým boli spôsobené škody vo výške 10 000 000 €.
V budovách určených na skladovanie došlo k 34 požiarom (o 5 menej ako minulý rok), pri ktorých vznikla škoda 540 250 €, t. j. pokles o 34 140 € oproti vlaňajšku.
Počet požiarov osobných, resp. dodávkových automobilov za trištvrte roka 2018 oproti minulému roku len mierne stúpol, a to z 627 na 634 prípadov. Škody tento rok dosiahli 3 348 630 €, čo je nárast o 456 540 € oproti rovnakému obdobiu minulého roka, pričom počet usmrtených a zranených naopak poklesol. Pri týchto požiaroch bola usmrtená jedna osoba a zranených bolo 7 osôb (pokles o 50 %). Najčastejšou príčinou vzniku požiarov osobných,resp. dodávkových automobilov boli prevádzkovo-technické poruchy, v dôsledku ktorých vzniklo 391 požiarov, výška priamych škôd dosiahla 1 148 970 € a dve osoby boli zranené. Úmyselne bolo založených 161 požiarov osobných, resp. dodávkových automobilov, pričom škody boli vyčíslené na 1 787 330 €, jedna osoba utrpela zranenia.

Zdroj: HaZZ

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …