Vláda schválila systémovú zmenu financovania dobrovoľných hasičských zborov obcí

Vláda v stredu 8. marca 2023 schválila návrh novely zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ktorý na rokovanie predložil minister vnútra SR Roman Mikulec.  Predmetom návrhu novely je zmena systému zaraďovania dobrovoľných hasičských zborov obcí do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov, zmena financovania Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a rozšírenie dotačných dôvodov ako aj subjektov dotácie na úseku ochrany pred požiarmi.

Z dôvodu jednoznačnosti sa názov dobrovoľný hasičský zbor obce mení na  obecný hasičský zbor“.

Vyplácanie každoročnej povinnej dotácie zo štátneho rozpočtu sa pretransformuje na možnosť jej poskytnutia na základe zverejnenej výzvy, čím sa poskytovanie dotácií zrovnoprávni pre všetky občianske združenia na úseku ochrany pred požiarmi,“  povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.

Novela zároveň rieši aj celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek. Cieľom návrhu zákona je aj prechod kompetencii pri zaraďovaní obecných hasičských zborov do kategórií z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na Hasičský a záchranný zbor.

Finančná podpora obecných hasičských zborov a iných občianskych združení zaradených do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov bude vyplácaná priamo Hasičským a záchranným zborom. Členovia obecných hasičských zborov, ktoré zriaďujú obce, budú vykonávať svoju činnosť spravidla na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti.

„O dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra budú môcť požiadať občianske združenia, ktoré vykonávajú činnosť na úseku ochrany pred požiarmi,“ dodal štátny tajomník MV SR Ľubomír Šablica.

V roku 2022 bolo do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov  celkovo  zaradených 1821 dobrovoľných hasičských zborov obcí rozdelených do príslušných kategórií.

Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť 1. septembra 2023.

 

D Ô V O D O V Á  S P R Á V A

B. Osobitná časť

K čl. I
K bodom 1, 2, 5, 13, 21, 24 a 32 (poznámky pod čiarou k odkazom 2a, 3, 3a, 6, 6a, 8, 8a,
13, 16 a 28a)
Ide o aktualizáciu poznámok pod čiarou.

K bodu 3 (§ 12 ods. 8)
Konkretizuje sa odkaz na ustanovenie, ktoré upravuje dôvody, ktorých porušenie odôvodňuje
odobratie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy.

K bodu 4 (§ 14 ods. 2 písm. f))
V nadväznosti na § 61 ods. 3 písm. b), kde sú ustanovené priestupky na úseku ochrany pred
požiarmi, sa explicitne sa ustanovuje, že linkou tiesňového volania v tomto prípade je linka
tiesňového volania Hasičského a záchranného zboru (150).

K bodu 6 (§ 17 ods. 1 písm. e))
Kompetencie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa rozširujú o rozhodovanie o
zaradení iných občianskych združení do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov a jeho
zmene.

K bodom 7 a 10 (§ 20 písm. g), § 21 písm. e))
Dobrovoľné hasičské zbory obcí sú v súlade s § 4 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení vyhlášky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 201/2015 Z. z. zaraďované do kategórií A1, A, B, C a D. Na základe
aplikačnej praxe sa navrhuje, aby rozhodnutie o zaradení do kategórie vykonávali krajské
riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru, pričom okresné riaditeľstvá Hasičského a
záchranného zboru im budú poskytovať súčinnosť. V roku 2022 bolo spolu zaradených do
kategórií 1 821 dobrovoľných hasičských zborov obcí.
Navrhuje sa pre krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru a okresné riaditeľstvá
Hasičského a záchranného zboru možnosť vykonávania kontrolnej činnosti na zistenie
skutkového stavu v hasičskej jednotke pri dodržiavaní početných stavov, materiálnotechnického vybavenia, vybavenosti osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami,
zabezpečení odbornej spôsobilosti členov hasičskej jednotky a dodržiavaní času výjazdu
hasičskej jednotky na vyžiadanie územne príslušným operačným strediskom krajského
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru.

K bodu 8 (§ 20 písm. q) a r))
písmeno q) – V súlade s prijatím reformy štátnej správy ESO od 1. januára 2013 boli krajské
riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru zbavené právnej subjektivity a prestali byť
rozpočtovou organizáciou zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu proces náhrady výdavkov uvedený v § 20 písm. q) nie
je možné ponechať na krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru, nakoľko náhrada
výdavkov je vyplácaná prostredníctvom krajských centier podpory. Krajské riaditeľstvá
Hasičského a záchranného zboru budú len posudzovať náhradu výdavkov ako relevantný
podklad pre krajské centrá podpory. Krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru
zriaďujú operačné strediská, ktoré v prípade potreby vyžiadajú pomoc od obecných
hasičských zborov a budú posudzovať náhradu výdavkov za uskutočnený výjazd obecného
hasičského zboru.
písmeno r) – Dopĺňajú sa úlohy krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru pri
zabezpečovaní príjmu volaní na linku tiesňového volania a nasadzovania síl a prostriedkov
Hasičského a záchranného zboru.

K bodu 9 (§ 21 písm. d))
Ide o úpravu v súlade s aplikačnou praxou, kde okresné riaditeľstvo operačné riadenie
nezabezpečuje.

K bodu 11 (§ 21 písm. o) a nahradené písmeno q) v § 20)
Na základe poznatkov z aplikačnej praxe sa navrhuje, aby kontrolu právnickej osoby a
fyzickej osoby – podnikateľa pri výkone oprávnenia podľa § 12 ods. 6 vykonávalo Prezídium
Hasičského a záchranného zboru.

K bodu 12 (§ 24 ods. 2 druhá veta)
Návrhom sa eliminuje byrokracia pri ustanovení vedúceho kontrolnej skupiny obce. Obec
bude môcť prerokovať jeho ustanovenie s občianskymi združeniami na úseku ochrany pred
požiarmi v rámci dobrovoľnej spolupráce podľa § 57 a 58.

K bodu 14 (§ 27 písm. f))
Navrhovaná úprava § 27 písm. f) nadväzuje na zmenu v § 20 písm. g). V tomto bode sa
navrhuje doplniť vykonávanie štátneho požiarneho dozoru zo strany krajského riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v obci, ktorá je zriaďovateľom obecného hasičského zboru
v súlade s § 33 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov.

K bodu 15 (§ 30 ods. 4)
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky má celoslovenskú pôsobnosť a členovia
Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ktorí sú členmi dobrovoľných
hasičských zborov, sú spravidla aj členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí. Nakoľko
v posledných rokoch vznikajú nové občianske združenia pôsobiace v oblasti ochrany pred
požiarmi, navrhuje sa rozšíriť členstvo v obecných hasičských zboroch aj o tieto občianske
združenia.

K bodu 16 (§ 30 ods. 5)
Z dôvodu vyskytujúcich sa úrazov a škodových udalostí pri vykonávaní zásahovej činnosti sa
navrhuje, aby činnosť člena obecného hasičského zboru mohla byť zastrešená zmluvou
o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti. V zákone č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je v § 3 ustanovená
možnosť uzatvoriť „zmluvu“ o dobrovoľníckej činnosti aj v oblasti ochrany pred požiarmi.
Uzatvorením zmluvy bude mať zriaďovateľ hasičskej jednotky (obec) možnosť vyriešiť
oblasti ustanovené v § 6 cit. zákona, napr. nemocenské poistenie a zdravotné poistenie členov
obecného hasičského zboru.

K bodu 17 (§ 30 ods. 7)
Ide o legislatívnotechnickú úpravu.

K bodu 18 (§ 33 ods. 4)

Navrhuje sa doplniť povinnosť obce prerokovať s miestne príslušným okresným riaditeľstvom
vymenovanie a odvolanie veliteľa obecného hasičského zboru v súvislosti s dodržaním
podmienok odbornej spôsobilosti na uvedenú funkciu.

K bodu 19 (§ 33 ods. 6)
Na základe poznatkov z aplikačnej praxe sa navrhuje, aby úlohy spojené so zaraďovaním
dobrovoľných hasičských zborov obcí do kategórií, prešli na krajské riaditeľstvá Hasičského
a záchranného zboru.

K bodu 20 (§ 36 ods. 5)
Explicitne sa uvádza, že dôvodom na prepustenie člena z hasičskej jednotky je aj vykonávanie
záchranných prác pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok.

K bodu 22 (§ 40 ods. 3)
V súlade s aplikačnou praxou sa do vykonávania odbornej prípravy dopĺňajú aj členovia
hasičských jednotiek, ktorých základnú prípravu a špecializovanú prípravu vykonáva
právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má na túto činnosť oprávnenie.

K bodu 23 (§ 41 ods. 7)
Operačné stredisko krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vysiela sily
a prostriedky Hasičského a záchranného zboru a dobrovoľných hasičských zborov obcí na
zásah a rovnako je bez zbytočného odkladu informované o vzniku nežiaducich udalostí,
napríklad požiarov v závodoch, kde je zriadený závodný hasičský útvar alebo závodný
hasičský zbor. V súčasnej právnej úprave v § 41 ods. 7 absentuje povinnosť pre veliteľa
zásahu oznámiť na operačné stredisko krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
prevzatie riadenia zásahu.

K bodom 25 a 26 (§ 51 ods. 2, § 53 ods. 1)
V súlade s prijatím reformy štátnej správy ESO od 1. januára 2013 boli krajské riaditeľstvá
Hasičského a záchranného zboru zbavené právnej subjektivity a prestali byť rozpočtovou
organizáciou zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky. Z tohto dôvodu proces náhrady škody uvedený v § 51 ods. 2 a § 53 ods. 1 nie je
možné ponechať na krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru, nakoľko náhrada
škody je vyplácaná prostredníctvom krajských centier podpory.

K bodu 27 (§ 55 ods. 1)
Navrhuje sa obmedziť zodpovednosť za škodu spôsobenú hasičskými jednotkami pri zásahu.
Ako vyplýva zo spracovávaných štatistík o výjazdovej činnosti Hasičského a záchranného
zboru, zdolávanie požiarov tvorí v posledných piatich rokoch len 35 % až 40 % z celkového
počtu výjazdov Hasičského a záchranného zboru. Ďalších 60 % tvoria záchranné technické
a ekologické zásahy (napr. technická pomoc, dopravné nehody a ekologické zásahy), kedy
pri záchrane osôb a majetku (otváranie bytov na vyzvanie Policajného zboru alebo
záchrannej zdravotnej služby, násilný vstup do bytov, zásahy pri dopravných nehodách) môže
dôjsť k poškodenia majetku zachraňovaného, prípadne ďalších osôb, ktoré sa po zásahu
dožadujú náhrady škody.

K bodu 28 (§ 55 ods. 3, § 56 ods. 3)
Navrhovaná zmena súvisí so zmenami v bodoch 25 a 26 (§ 51 ods. 2, § 53 ods. 1).

K bodom 29 a 30 (§ 58 ods. 1 a 2)

Z dôvodu vzniku nových občianskych združení, ktoré plnia úlohy na úseku ochrany pred
požiarmi, navrhuje sa rozšíriť spoluprácu orgánov štátnej správy a obcí aj o tieto občianske
združenia.

K bodu 31 (§ 72a)
Úprava v súvislosti s navrhnutou zmenou názvu „dobrovoľný hasičský zbor obce“ na „obecný
hasičský zbor“.

K bodu 33 (§ 77c)
Vzhľadom na zlepšenie pandemickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 a zrušenie
takmer všetkých obmedzení sa navrhuje úprava prechodných ustanovení súvisiacich s
krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19 tak, že sa upravuje ich časová platnosť.

K bodom 34 a 35 (zmena pojmu „dobrovoľný hasičský zbor obce“)
Prijatím zákona č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky
a o zmene niektorých zákonov účinného od 1. apríla 2014 bol novelizovaný zákon č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, kde bol pojem „obecný
hasičský zbor“ nahradený pojmom „dobrovoľný hasičský zbor obce“.
V platnej legislatíve v podmienkach Slovenskej republiky sa používajú viaceré pojmy, ktoré
úzko súvisia s oblasťou Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a hasičských
jednotiek, pričom popisujú rozdielne organizačné a právne zložky; ide o tieto pojmy:
– Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky – zákon č. 37/2014 Z. z. o
Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov,
– dobrovoľný hasičský zbor – Stanovy Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej
republiky,
– dobrovoľný hasičský zbor obce – zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov.
Uvedená podobnosť pojmov spôsobuje ich zameniteľnosť a nesprávne posúdenie
jednotlivých slovných spojení, a to zo strany predstaviteľov samosprávy (zriaďovateľov
dobrovoľných hasičských zborov obcí), štátnej správy (okresné úrady), zástupcov
občianskych združení alebo zástupcov orgánov poskytujúcich rôzne dotácie.
Vzhľadom na uvedené sa navrhuje zjednotenie pojmov v oblasti ochrany pred požiarmi, ktoré
schválenými predchádzajúcimi úpravami pôsobia zmätočne a zavádzajúco.

K čl. II (zákon č. 526/2010 Z. z.)

K bodu 1 (§ 2 písm. c) body 6 až 8)
Navrhované doplnenie bodov 6 až 8 súvisí s navrhovanou úpravou § 3a. Aby Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky mohlo vyhlasovať výzvy a poskytovať dotácie pre obecné
hasičské zbory zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov a iné občianske
združenia pôsobiace v oblasti ochrany pred požiarmi, je potrebné v § 2 doplniť a rozšíriť účel
poskytovanej dotácie.

K bodu 2 (§ 3 ods. 2 písm. b))
Rozširuje sa okruh žiadateľov o poskytnutie dotácie z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky o občianske združenie pôsobiace v oblasti ochrany pred požiarmi.

K bodu 3 (§ 3 ods. 2 písm. c))
Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s úpravou v § 3 ods. 2 písm. b).

K bodu 4 (§ 3a ods. 1)
V súvislosti s prechodom kompetencií pri poskytovaní dotácií z kapitoly Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky z Dobrovoľnej požiarnej ochrany na Hasičský a záchranný zbor sa
nanovo upravuje poskytovanie dotácií bez výzvy. Na základe aplikačnej praxe vznikla
potreba explicitne ustanoviť, že takáto dotácia sa poskytuje aj v prípadoch podľa § 2 písm. f)
a g), kde podľa súčasnej právnej úpravy je možné poskytovať dotáciu bez výzvy na
zabezpečenie základných podmienok pre činnosť občianskych združení, ktorých členmi sú
aktívni účastníci bojov proti fašizmu, účastníci protikomunistického odboja a politickí väzni,
nie však na organizovanie pietnych a spomienkových akcií alebo výskumu, archivovania a
publikačnej činnosti, pričom základnou činnosťou týchto občianskych združení je
zachovávať odkaz politických väzňov, ktorí trpeli za slobodu, pre ďalšie generácie.

K čl. III (zákon č. 37/2014 Z. z.)
K bodom 1 a 2 (§ 3 ods. 1 písm. c), § 3a)
Navrhuje sa, aby paušálna finančná podpora pre obecné hasičské zbory bola vyplácaná
v súlade so zákonom č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, a to priamo prostredníctvom Hasičského
a záchranného zboru (Ministerstva vnútra Slovenskej republiky).

K bodu 3 (§ 4 ods. 3)
Navrhovaná zmena dáva možnosť Slovenskej republike poskytnúť dotácie z kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu Slovenskej
republiky, ktorá môže na základe zverejnenej výzvy požiadať o poskytnutie dotácie, na
rozdiel od súčasnej právnej úpravy, kedy boli dotácie poskytované každoročne.
K čl. IV

Účinnosť zákona sa vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu ako aj na potrebnú
legisvakanciu navrhuje na 1. septembra 2023.

D Ô V O D O V Á  S P R Á V A

A. Všeobecná časť

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) v súlade s Plánom
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022.
Predkladaný návrh zákona je v súlade so „Stratégiou rozvoja spolupráce Hasičského
a záchranného zboru a Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky do roku 2030“,
ktorá vznikla ako súčasť projektu financovaného z prostriedkov Európskej únie „Zvýšenie
odborných a intervenčných kapacít na regionálnej a lokálnej úrovni“. Stratégia rozvoja
spolupráce Hasičského a záchranného zboru a Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej
republiky do roku 2030 má za cieľ vyjasnenie kompetencií v oblasti odbornej prípravy
a vzdelávania, preventívno-výchovnej činnosti, legislatívy a poskytovania dotácii pre
Dobrovoľnú požiarnu ochranu Slovenskej republiky a dobrovoľné hasičské zbory obcí.
Na základe niekoľkoročných skúseností pri zaraďovaní dobrovoľných hasičských
zborov obcí do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov, poskytovaní dotácii z kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a vykonávaní kontrolnej činnosti na úseku ochrany
pred požiarmi, vyplynula nutnosť zmeny názvu „dobrovoľný hasičský zbor obce“ na „obecný
hasičský zbor“ (tento názov sa používal do roku 2015), prechodu kompetencií pri zaraďovaní
dobrovoľných hasičských zborov obcí do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov
z Dobrovoľnej požiarnej ochrany na Hasičský a záchranný zbor, zmena povinnosti obce pri
zriaďovaní dobrovoľného hasičského zboru obce, zadefinovanie úlohy pre Hasičský
a záchranný zbor na vykonávanie kontrolnej činnosti v obciach na úseku ochrany pred
požiarmi v súvislosti so zaraďovaním, udržiavaním akcieschopnosti a zabezpečovaním
materiálno-technického vybavenia dobrovoľného hasičského zboru obce.
Dôležitou zmenou vyplývajúcou z návrhu zákona je zmena v poskytovaní dotácií
z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, kde všetka agenda pri poskytovaní
dotácií prejde z Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky na Hasičský
a záchranný zbor. Pri tejto zmene dôjde k efektívnejšiemu prideľovaniu finančných
prostriedkov pridelených na dotácie, ktoré sú každoročne poskytované pre Dobrovoľnú
požiarnu ochranu Slovenskej republiky na mzdové výdavky, poistné a príspevky do
poisťovní, tovary a služby (energie, poštovné, telekomunikačné služby a materiálové výdavky
súvisiace s agendou poskytovania dotácií pre dobrovoľné hasičské zbory obcí). Tieto finančné
prostriedky (cca. 400. – 500 tis. eur) bude možné využiť napríklad na odbornú prípravu a
preventívnovýchovnú činnosť členov dobrovoľných hasičských zborov obcí a iných
občianskych združení pôsobiacich v oblasti ochrany pred požiarmi. Navrhovaná zmena
taktiež rozširuje okruh žiadateľov o poskytnutie dotácie z kapitoly Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky o občianske združenia pôsobiace v oblasti ochrany pred požiarmi.
Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými
zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi, medzinárodnými
zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná,
ako aj v súlade s právom Európskej únie.

Návrh zákona nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské
prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu, na služby
verejnej správy pre občana a ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …