Stanovisko Prezídia HaZZ k vyjadreniam prezidenta DPO SR

V súvislosti s vyjadrením prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (DPO SR)
Bc. Jozefa Smolinského k novele zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony si dovoľujeme uviesť nasledovné.
Vyjadrenia prezidenta DPO SR o tom, že cieľom navrhovaných zmien je postupná likvidácia DPO SR – jediného dobrovoľného združenia v oblasti ochrany pred požiarmi s celoštátnou pôsobnosťou sú zavádzajúce a nie sú pravdivé.
Jedným z hlavných cieľov navrhovanej novely zákona je prechod kompetencií v oblasti zaraďovania obecných hasičských zborov do kategórii obecných hasičských zborov (A1, A, B, C) z DPO SR na Hasičský a záchranný zbor.
Obec, ako zriaďovateľ obecného hasičského zboru, nebude musieť každoročne žiadať o zaradenie do kategórie obecných hasičských zborov (v súčasnosti obec žiada každý rok o zaradenie). Krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru budú, na základe schváleného celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov, a na základe záverov z vykonávania štátneho požiarneho dozoru, rozhodovať o zaradení a o zmene zaradenia obecného hasičského zboru do kategórie. Rozhodnutie o zaradení do kategórie (A1, A, B a C) bude vydané s platnosťou na 5 rokov. Neznamená to však, že počas tohto obdobia nemôže byť prehodnotené zaradenie obecného hasičského zboru.
Výška finančnej podpory pre obecné hasičské zbory bude pre jednotlivé kategórie naďalej v rovnakej výške ako v súčasnosti. Novelou § 2 zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácii v pôsobnosti MV SR v znení neskorších predpisov došlo k rozšíreniu účelu poskytovania dotácii pre obce a to na základe výzvy vyhlásenej MV SR.
Taktiež nesúhlasíme s vyjadrením prezidenta DPO SR, že „pod maskou „zrovnoprávnenie“ všetkých združení v oblasti ochrany pred požiarmi, sa vyvíja tlak na ich odtrhnutie od možnosti štátnych dotácií a pod rúškom tzv. „projektov“, ku ktorým, do súčasnosti, zo strany MV SR neexistuje vykonávací predpis.“ Tu je dôležité uviesť, že poskytovanie dotácií sa riadi zákonom č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a Nariadením MV SR č.181/2010 o postupe pri poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktoré bolo novelizované nariadením č. 32/2014.
Zrovnoprávnenie všetkých združení nie je zámienkou, aby dochádzalo k netransparentnému prerozdeľovaniu prostriedkov zo štátneho rozpočtu, bez jasne stanovených pravidiel, vo vzťahu k počtu členov a úlohám, ktoré plní uvedená organizácia v oblasti ochrany pred požiarmi. Krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru budú, na základe schváleného celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov a na základe záverov z vykonávania štátneho požiarneho dozoru, rozhodovať o zaradení a o zmene zaradenia obecného hasičského zboru do kategórie. Výška finančnej podpory pre obecné hasičské zbory bude pre jednotlivé kategórie naďalej v rovnakej výške ako v súčasnosti. Novelou § 2 zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácii v pôsobnosti MV SR v znení neskorších predpisov došlo k rozšíreniu účelu poskytovania dotácií pre obce, a to na základe výzvy vyhlásenej MV SR.
Poskytovanie dotácií pre občianske združenia pôsobiace na úseku ochrany pred požiarmi bude od roku 2024 v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi MV SR.
Ministerstvo vnútra SR a Hasičský a záchranný zbor podporovali a naďalej budú podporovať dobrovoľných hasičov. Podotýkame, že uvedenou novelou zákona sa zmení názov dobrovoľných hasičských zborov obcí (DHZO) na obecné hasičské zbory (OHZ). Tieto zbory sú zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov, vykonávajú zásahovú činnosť a poskytujú potrebnú súčinnosť profesionálnym hasičom pri výjazdoch. Dôležité je uviesť, že ich zriaďuje OBEC v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
V rámci vecnej pôsobnosti Prezídia Hasičského a záchranného zboru bola v roku 2018 na rekonštrukciu hasičských zbrojníc poskytnutá dotácia z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra SR v celkovej sume viac ako 32 miliónov EUR a v roku 2019 v celkovej sume 12 miliónov EUR.
Od roku 2009 do roku 2020 došlo aj k obnove technického vybavenia DHZO, zo štátneho rozpočtu a projektov EÚ došlo k nákupu 1 741 ks protipovodňových prípojných vozidiel KF – T – 2, 1 536 ks cisternových automobilových striekačiek IVECO Daily, prevodu techniky HaZZ na obce, a to 125 ks CAS 32 Tatra 148 po technickom zhodnotení, 82 ks CAS 32 Tatra 815 po technickom zhodnotení.
V súvislosti s nákupom hasičskej techniky uvádzame, že od roku 2013 nastal nepomer v rozdeľovaní potrieb finančných prostriedkov medzi HaZZ a DHZO, čím došlo k výraznému poddimenzovaniu potrieb HaZZ pri obmene hasičskej techniky
V rokoch 2013 až 2020 bolo dotáciami vyčlenenými z rozpočtu MV SR pre potreby DPO SR zabezpečené predovšetkým financovanie dobrovoľných hasičských zborov obcí, ktoré tieto finančné prostriedky využili najmä na materiálno-technické vybavenie a osobné ochranné pracovné prostriedky. Išlo hlavne o zabezpečenie pracovných a zásahových oblekov, pracovnej obuvi, rukavíc, prilieb, hadíc, prúdnic, čerpadiel, striekačiek, elektrocentrál, píl, osvetľovacej techniky a sekier. Z uvedených finančných prostriedkov bolo v období rokov 2013 – 2020 pridelených pre samotnú DPO SR na prevádzku občianskeho združenia viac ako 5 miliónov EUR, ktoré boli využité na mzdové výdavky, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby – energie, poštovné, telekomunikačné služby a materiálové výdavky (tabuľka).
‼ Ministerstvo vnútra SR na tento rok a ani na tie nasledujúce neplánuje znížiť objem dotácií na projekty a činnosti, ktoré vykonáva DPO SR (preventívno-výchovná činnosť, vykonávanie odborných príprav, školenie a výcvik v oblasti ochrany pred požiarmi, podpora hasičského športu a pod.) ‼
‼ Novela zákona upravuje skutočnosť, že DPO SR nebude dostávať dotácie na podporu OHZ/DHZO, ale táto kompetencia prejde na Hasičský a záchranný zbor. Tým sa zníži byrokratická záťaž, najmä pre obce, a systém sa zefektívni. Činnosť a fungovanie DPO SR nebude žiadnym spôsobom ohrozené alebo obmedzené. ‼
‼ Na základe uvedených skutočností konštatujeme, že vyjadrenia prezidenta DPO SR sa nezakladajú na pravde a pôsobia na verejnosť zavádzajúco. Snahou Ministerstva vnútra SR nie je zlikvidovať dobrovoľných hasičov na Slovensku, práve naopak. Našim úsilím je zrovnoprávniť proces poskytovania dotácií a vytvoriť tak rovnaké podmienky pre všetky občianske združenia pôsobiace na úseku ochrany pred požiarmi.

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …