Stanovisko prezidenta DPO SR k navrhovaným zmenám v zákonoch

Dňa 8.3.2023 bol na rokovaní vlády v demisii schválený návrh rekodifikácie zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a zákona NR SR č. 37/2014 Z.z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane. Uvedený návrh predkladal minister vnútra v demisii Ing. Roman Mikulec, MSc., ktorý niekoľko krát spoločne s prezidentom Hasičského a záchranného zboru SR plk. Ing. Pavlom Mikuláškom pri svojich vystúpeniach deklarovali, že si bez členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany, nevedia predstaviť pomoc, ktorú poskytujú mestám a obciam, ale i štátu pri nežiaducich udalostiach.
Cieľom navrhovaných zmien je postupná likvidácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky – jediného dobrovoľného združenia v oblasti ochrany pred požiarmi s celoštátnou pôsobnosťou. Likvidácia združenia, ktorého členovia stoja za opätovným zakcieschopnením dobrovoľných hasičských zborov obcí a miest, výchovou mládeže, ale aj samotného obyvateľstva, najmä na obciach, v oblasti ochrany pred požiarmi. Naši členovia dobrovoľne, bez nároku na odmenu, na vlastné nebezpečie, vykonávajú činnosti v hasičských jednotkách, ale sa aktívne podieľajú aj pri výkone preventívnych úloh, čoho následkom je zníženie požiarovosti v rámci Slovenskej republiky. Je nám nesmierne ľúto, že pod maskou „zrovnoprávnenie“ všetkých združení v oblasti ochrany pred požiarmi, sa vyvíja tlak na ich odtrhnutie od možnosti štátnych dotácií a pod rúškom tzv. „projektov“, ku ktorým, do súčasnosti, zo strany MV SR neexistuje vykonávací predpis. Týmto sa maskuje presun nevyužitých financií z MV SR späť do štátneho rozpočtu a ich prerozdelenie na nezmyselné projekty, predkladané v súčasnosti NR SR.
Predkladaný návrh rekodifikácie sa na rokovanie vlády v demisii dostáva bez zapracovaných pripomienok vedenia DPO SR, ktoré zazneli pri jeho predložení, ako i v rámci spoločného rokovania medzi navrhovateľom a DPO SR. Predpokladáme, že napriek tomu v pripomienkovej doložke k návrhu zákona bude uvedené z našej strany, že uvedený návrh je bez pripomienok, čo nezodpovedá skutočnosti.
DPO SR nie je proti snahe zrovnoprávnenia všetkých združení, ale je proti tomu, aby pod touto zámienkou došlo k netransparentnému prerozdeľovaniu prostriedkov zo štátneho rozpočtu, bez jasne stanovených pravidiel, vo vzťahu k počtu členov a úlohám, ktoré plní uvedená organizácia v oblasti ochrany pred požiarmi. Taktiež je proti úmyselnej politizácii organizácie, ktorú našej organizácii dáva súčasné vedenie MV SR, odvíjajúce sa od práce niekdajšieho vedenia organizácie. Z návrhu vyplýva aj snaha o likvidáciu združenia, ktoré, v rámci vytvorených štruktúr a sily členskej základne, s pôsobnosťou po celej republike, je jediným združením, ktoré má silu odborne pripomienkovať problematiku v oblasti ochrany pred požiarmi. Toto je jeden z dôvodov snahy o likvidáciu združenia, lebo dlhodobo poukazuje na nezrovnalosti v právnych predpisoch, najmä v súvislosti s právnou ochranou, sociálnym a úrazovým zabezpečením pri činnosti jej členov v rámci výkonu služby v dobrovoľných hasičských jednotkách obcí a miest (DHZO, DHZM). Práve táto oblasť, ktorá ohrozuje bezpečnosť našich členov a ohrozuje ich rodiny v prípade úrazu, dopravnej nehody, poprípade aj smrteľného úrazu, nie je doteraz ošetrená žiadnym právnym predpisom a môže smerovať k zániku uvedených hasičských jednotiek. Preto nás prekvapuje, že prioritou práce MV SR je otázka rekodifikácie zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, ako i zákona NR SR č. 37/2014 Z.z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane a nie súvislá tvorba tých právnych predpisov, na ktoré poukazujeme.
Z tohto dôvodu vedenie DPO SR nesúhlasí s takouto novelou zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a zákona NR SR č. 37/2014 Z.z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane a navrhuje ich zaradenie až po širokej odbornej diskusii, vrátane zapojenia zástupcov samosprávy, na ktorú sa prenášajú významné kompetencie vo vzťahu k hasičským jednotkám v ich zriaďovateľskej kompetencii. Samozrejme, aj v súvislosti s celoplošným rozmiestnením síl a prostriedkov s kategorizáciou týchto jednotiek a dotačnou politikou štátu pre ich rozvoj.

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …