Prehľad požiarovosti v Slovenskej republike za I. polrok 2016

Počas prvého polroka 2016 vzniklo na území Slovenskej republiky 4 507 požiarov s priamou materiálnou škodou 13,5 mil. €. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bola situácia v požiarovosti oveľa priaznivejšia, pričom došlo k poklesu vo všetkých základných ukazovateľoch – počet požiarov klesol o 1 160 prípadov, škody boli nižšie o 7 356 610 €, klesol aj počet usmrtených (o 4 osoby) a zranených (o 36 osôb).
Z hľadiska územnosprávneho členenia bolo najviac požiarov zaznamenaných v Košickom (796) a v Prešovskom kraji (736), najmenej v Nitrianskom kraji (385). Najvyššiu materiálnu škodu spôsobili požiare v Banskobystrickom (2 944 420 €) a v Žilinskom kraji (2 236 540 €), najnižšiu v Prešovskom kraji (1 087 545 €).
Tak ako vlani, aj tento rok vzniklo za prvých šesť mesiacov najviac požiarov v marci (1 099) a v apríli (953), čo je však v oboch prípadoch pokles o viac ako 500 požiarov v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Najčastejšie horelo v sobotu (747 požiarov) a najmenej v utorok (597 požiarov).
Z hľadiska času vzniku sa najviac požiarov vyskytlo v časovom intervale od 15. do 16. hodiny (312 prípadov).
Najčastejším priestorom výskytu požiarov v sledovanom období bolo prírodné prostredie. Vzniklo tu 3 028 požiarov, čo oproti vlaňajšku predstavuje pokles o viac ako štvrtinu. Najpočetnejšiu skupinu tvoria požiare trávnatých porastov a úhorov (775 požiarov).
Podľa odvetví ekonomických činností, najviac požiarov a zároveň najvyššie škody sú evidované v rámci bytového hospodárstva (1 006 požiarov so škodou 2 943 540 €). Pri týchto požiaroch bolo navyše najviac osôb usmrtených (19) a zranených (68). V porovnaní s prvým polrokom 2015 sa počet požiarov v bytovom hospodárstve mierne znížil (o 33 prípadov), takisto klesla aj priama škoda (o 379 535 €). Počet zranených osôb sa znížil o 20, naopak usmrtených osôb bolo o 2 viac ako vlani. Najviac usmrtených a zranených bolo pri požiaroch v rodinných a bytových domoch. V rodinných domoch zahynulo 11 ľudí, v bytových domoch štyria. Zranených bolo zhodne po 29 osôb v rodinných aj bytových domoch. Z celkového počtu požiarov v rodinných domoch (612) takmer polovica (297) vznikla v dôsledku vyhorenia sadzí. V bytových domoch bola najčastejšou príčinou nedbalosť a neopatrnosť dospelých pri obsluhe tepelného spotrebiča pri varení (79 prípadov z celkového počtu 250 požiarov, t. j. viac ako 30%). Najviac požiarov v rodinných domoch vzniklo v Košickom (121) a v Prešovskom kraji (113), v bytovom fonde najčastejšie horelo v Košickom (44) a v Bratislavskom kraji (39).
Nakladanie s odpadom bolo odvetvím s druhým najvyšším počtom požiarov (775 požiarov so škodou 391 830 €). Oproti minulému roku došlo k poklesu počtu požiarov o 170 prípadov a k poklesu škody o 6 734 275 €.
V odvetví poľnohospodárstva vzniklo 372 požiarov so škodou vyčíslenou na 250 675 €, jedna osoba bola zranená. V porovnaní s tým istým obdobím minulého roka je to pokles o 291 požiarov a 352 105 € priamej škody.
V cestnej doprave došlo k 537 požiarom, následkom ktorých vznikla škoda 2 451 090 € a 16 osôb bolo zranených. Najčastejšie horeli osobné automobily (421 prípadov), z toho najviac na území Bratislavského (63) a Trenčianskeho kraja (61). Najčastejšou príčinou požiarov osobných automobilov bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou (110 prípadov) a elektrický skrat (96 prípadov).
Celkovú bilanciu požiarovosti z hľadiska príčin vzniku ovplyvnili najmä požiare, ktoré vznikli následkom nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb – 2 277 požiarov, čo je o 30 % menej ako vlani. Z toho najviac požiarov vzniklo v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov (741).
V dôsledku spaľovania odpadu a odpadkov vzniklo 305 požiarov a následkom nesprávnej manipulácie s otvoreným ohňom 285 požiarov. Prevádzkovo-technické poruchy zapríčinili vznik 640 požiarov, čo je o 36 viac ako v rovnakom období minulého roka. Úmyselné zapálenie bolo príčinou vzniku 573 požiarov (o 116 menej ako minulý rok).

Foto: HaZZ

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …