Požiarovosť v apríli ovplyvnila najmä nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb

V apríli 2018 vzniklo na území Slovenskej republiky 1 242 požiarov, ktorými bola spôsobená priama škoda na majetku vo výške 2 878 140 €. Tieto hodnoty predstavujú v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nárast, a to v počte požiarov o 21 %, pričom priame škody sa zvýšili viac ako dvojnásobne. Naopak pokles bol zaznamenaný v počte usmrtených a zranených osôb (v oboch prípadoch o jednu osobu), pričom pri požiaroch v mesiaci apríl 2018 zahynuli tri osoby a 11 bolo zranených.

Najviac požiarov vzniklo na území Košického (246) a Prešovského kraja (228). Z hľadiska výšky priamych škôd má zároveň Košický kraj najhoršiu bilanciu (požiare spôsobili škodu vo výške 762 235 €), v Prešovskom kraji boli práve naopak škody najnižšie (121 215 €). Najmenej požiarov bolo zaevidovaných v Nitrianskom kraji (71).

Najvyšší výskyt požiarov bol zaznamenaný v nedeľu (219) a najnižší v piatok (114). Najčastejšie horelo v čase medzi 20. – 21. hodinou (104 požiarov) a medzi 17. – 18. hodinou (101 požiarov).

Vzhľadom na sledované odvetvia ekonomických činností v apríli 2018 počtom požiarov dominovalo nakladanie s odpadom (191 požiarov) a poľnohospodárstvo (138 požiarov). Výškou škôd bilanciu požiarovosti najvýraznejšie ovplyvnilo bytové hospodárstvo, kde vzniklo 127 požiarov so škodou 1 310 280 €, 1 osoba bola usmrtená a 6 bolo zranených. V rodinných domoch vzniklo 61 požiarov a boli nimi spôsobené škody vo výške 551 800 €, 2 osoby boli zranené. V bytových domoch bolo zaevidovaných 39 požiarov, pričom škody spôsobené týmito požiarmi predstavujú 582 600 €, 1 osoba bola usmrtená a 1 zranená. Požiare v rodinných domoch boli najčastejšie spôsobené vyhorením sadzí (36 %) a v bytovom fonde zase nesprávnou, resp. nedbalostnou obsluhou tepelného spotrebiča pri varení (46 %). V odvetví cestnej dopravy evidujeme 82 požiarov, škody nimi spôsobené predstavujú 428 230 €, 1 osoba utrpela zranenia. V porovnaní s vlaňajším rokom došlo k nárastu počtu požiarov (o 12 prípadov), ako aj k nárastu priamych škôd (o 157 850 €). Osobné a dodávkové automobily horeli v 74 prípadoch, pričom najčastejšou príčinou vzniku týchto požiarov boli prevádzkovo-technické poruchy (53 požiarov).

Z hľadiska príčin vzniku ovplyvnili požiarovosť v apríli 2018 najmä požiare, ktoré vznikli v dôsledku nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb (727 požiarov), čo v porovnaní s vlaňajškom predstavuje nárast o 125 prípadov. Z toho takmer polovicu (357 prípadov) tvoria požiare spôsobené následkom vypaľovania trávy a suchých porastov, t. j. nárast o 21 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Najvyššie škody vznikli v dôsledku požiarov spôsobených prevádzkovo-technickými poruchami (809 850 €). Úmyselne bolo založených 136 požiarov (o 6 viac ako vlani).

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …