Novela zákona o ochrane pred požiarmi súvisiaca s ochorením COVID-19

Dňa 9.4.2020 bol novelizovaný zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“). Novelizovaný bol zákonom č. 73/2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID – 19.

Do zákona o ochrane pre požiarmi bol doplnený § 77c a to „Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID – 19“.

Predmetná novela obsahuje zmeny týkajúce sa osôb s odbornou spôsobilosťou na úseku požiarnej ochrany (preventivár požiarnej ochrany, technik požiarnej ochrany, špecialista požiarnej ochrany), ktorým sa skončí platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19. Novelou zákona o ochrane pred požiarmi sa týmto fyzickým osobám predlžuje odborná spôsobilosť, a to až do štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie.

Novela zákona rieši aj prípady, ak v období krízovej situácie nastane zákonná povinnosť absolvovať aktualizačnú prípravu. Tieto prípady sú opäť riešené formou predĺženia platnosti osvedčenia, a to až do štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie. Taktiež je v novele vyriešená otázka plynutia lehôt týkajúcich sa overovacieho procesu začatého pred vyhlásením krízovej situácie.

V § 77c ods. 4 sa umožní zamestnancom a členom hasičských jednotiek počas krízovej situácie vykonávať práce pri zdolávaní požiarov a záchranné práce aj bez absolvovania odbornej prípravy a následného overenia znalostí až do 31. decembra 2020.

Obsahové znenie novely

㤠77c
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19

(1) Osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 11, ktorým uplynula platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), sa považujú za osoby s odbornou spôsobilosťou do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie.
(2) Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 11 ods. 6, 7 a 11 sa predlžuje do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie.
(3) Lehoty na overovanie odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi na základe žiadostí podaných pred vyhlásením krízovej situácie počas krízovej situácie neplynú.
(4) Osoby podľa § 30 ods. 2 bez absolvovanej odbornej prípravy a overenia znalostí podľa § 40 ods. 2 môžu vykonávať činnosti podľa § 36 ods. 2 do 31. decembra 2020.“.
Novela zákona o ochrane pred požiarmi nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia.

Zdroj: HaZZ

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …