Ministerstvo vnútra predložilo návrh novely zákona o ochrane pred požiarmi

Návrh novely zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ktorý rezort vnútra predložil do medzirezortného pripomienkového konania,  reaguje na výsledky výkonu štátneho požiarneho dozoru a na poznatky a zmeny v oblasti zabezpečovania činností na úseku ochrany pred požiarmi.
Podrobnejšie sa preto upravujú práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov v súvislosti s inštaláciou a prevádzkovaním tzv. požiarnotechnických zariadení, ako aj niektoré ustanovenia, ktorých zmeny vyplynuli z praktickej  aplikácie zákona.
Navrhovaná novela zákona taktiež nanovo ustanovuje okruh osôb s odbornou spôsobilosťou vrátane podmienok a postupu pri overovaní vedomostí a vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi.
Navrhuje sa zrušiť neefektívne využitý inštitút preventivára požiarnej ochrany obce, pričom úlohy obce na úseku ochrany pred požiarmi budú vykonávať osoby s odbornou spôsobilosťou najmenej na úrovni technika požiarnej ochrany. V tejto súvislosti sa navrhuje upraviť rozsah a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiari pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru.
Určujú sa tiež  podmienky, za ktorých je možné vymedzenému okruhu osôb s odbornou spôsobilosťou vydať osvedčenie o odbornej spôsobilosti s neobmedzenou platnosťou.
Zavádzajú sa podmienky na uznávanie odbornej kvalifikácie na vykonávanie činností technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany a taktiež podmienky pôsobenia hosťujúceho technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany na území Slovenskej republiky.
Rozširuje sa okruh osôb, ktoré môžu plniť, opravovať a kontrolovať hasiace prístroje a ustanovujú sa podmienky na získanie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy a vydávanie osobitných oprávnení výrobcu požiarnotechnického zariadenia alebo zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia, ktorý zanikol alebo prestal pôsobiť v tejto oblasti.
V súvislosti s prevádzkou požiarnotechnických zariadení sa zavádza registračná povinnosť pre zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia, a to ešte pred jeho prvým zabudovaním do stavby.
Predkladaný návrh zákona nanovo ustanovuje povinnosti a úlohy orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a zriaďovateľov hasičských jednotiek v súvislosti so spracúvaním celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území Slovenskej republiky. Uvedenou zmenou sa reaguje tiež na zákon č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky.
Návrhom sa novelizuje aj zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore, zákon č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a tiež zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch: zavádzajú sa správne poplatky za vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany a technika požiarnej ochrany, za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ako aj za konanie o udelenie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy.
Účinnosť predkladaného návrhu zákona sa navrhuje od 1. júla 2015.

Check Also

Vrtuľník letí na pomoc zraneným hasičom

Na miesto vážnej dopravnej nehody vyslali dva záchranárske vrtuľníky a tri sanitky. Neskôr sa tam …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *